Informační klauzule:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (nazývané dále GDPR) informujeme, že:

1. Administrátorem Vašich osobních údajů je společnost Thermo-control CZ s r.o. se sídlem A1 PARK Lelekovice Hlavní 683/104, 664 31 Lelekovice (výhradní distributor výrobků značky SALUS)
IČO: 28302001
DIČ: CZ28302001

2. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro následující účely:
na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR pro účely realizace smlouvy o účasti v školení,
na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR pro účely vyplývající z právně odůvodněných zájmů realizovaných administrátorem, to znamená:
optimalizace finanční činnosti vykonávané administrátorem,
přímý marketing, v tomto případě udělení Vašeho souhlasu na získávání obchodních informací, s cílem zasílání takových informací,
na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR za účelem získávání informací o událostech organizovaných administrátorem a také zveřejňování fotografií z průběhu školení na internetových stránkách administrátora a na profilu administrátora na facebooku – za předpokladu udělení Vašeho souhlasu na zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely,

3. Odběrateli Vašich osobních údajů je administrátor a jím na zpracování osobních údajů zmocněnci administrátora, subjekty zúčastněné na přípravě nebo realizaci školení, účetní kancelář administrátora v případě školení za úhradu, poštovní operátoři a kurýři, poskytovatelé hostingu e-mailové pošty administrátora a právní kanceláře v rozsahu nezbytném pro případné zjištění, vymáhání nebo bránění nároků a v případě udělení souhlasu ke zveřejnění podoby také poskytovatelé hostingu internetových stran, administrátoři dat umístěných na účtech administrátora v rámci společenských portálů a osoby navštěvující internetové stránky a účty na společenských portálech administrátora, subjekty poskytující pro administrátora služby v rozsahu finanční činnosti administrátora.

4. Vaše osobní údaje budou uchovávány administrátorem:

v rozsahu údajů zpracovávaných pro účely realizace smlouvy o školení po dobu 3 let od konání školení,

v rozsahu zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR pro účely přímého marketingu, do okamžiku vznesení Vámi námitky ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely takového marketingu,

v rozsahu zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu, to znamená čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR do okamžiku Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro stanovené účely.

5. Přísluší Vám právo požadovat od administrátora přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, na jejich opravu, odstranění (v souladu s čl. 17 GDPR), omezení zpracování (v souladu s čl. 18 odst. 1 GDPR) a na přemísťování osobních údajů (v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR).

6. V rozsahu, v jakém se Vaše osobní údaje zpracovávají na potřeby přímého marketingu, Vám přísluší právo na vznesení námitky ke zpracování Vašich osobních údajů na potřeby takového marketingu.

7. V rozsahu, v jakém se Vaše osobní údaje zpracovávají na základě souhlasu, Vám přísluší právo na odvolání každého souhlasu, včetně souhlasu na dostávání obchodních informací, v libovolném okamžiku bez vlivu na soulad s právem na zpracování, které bylo realizováno na základě souhlasu před jeho zpětvzetím .

8. Patří Vám právo na podání stížnosti orgánu dozoru.

9. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí uvedení osobních údajů pro účely realizace smlouvy o účasti na školení může mít za následek odmítnutí uzavření (umožnění účasti na školení). V ostatním rozsahu poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné.

© 2019 - Thermo-control CZ s.r.o.